Beleidsplan 2017-2020

Inhoudsopgave

1. Woord vooraf
2. Visie
3. Missie
4. Context en kaders
5. Focus op de voorkant
6. Startklaar
7. Samen verder komen
8. Investeren in de toekomst

1. Woord vooraf

De stichting Ambachtsplein Schoonrewoerd heeft de volgende doelstellingen;

 • Kinderen ervaring te laten opdoen met de natuur en hen daardoor een bewuste volle en respectvolle omgang met de natuur aan te leren.
 • Het fungeren als of het dienstbaar zijn aan een werkleerbedrijf voor jongeren en ouderen die een ambacht willen leren en overdragen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • De stichting dient het algemeen belang.

De stichting is opgericht en de akte van oprichting is op 29 april 2016 uitgegeven door notaris mr. Willem C. Stein te Vianen.
Tevens is de stichting ingeschreven in de kamer van koophandel, onder KvK nummer 949447.

De leden van de stichting zijn:

 • Jan van Frankenhuyzen,   voorzitter
 • Johan den Hertog,  secretaris
 • Henk Middag,  penningmeester
 • Karla van Frankenhuyzen,  bestuurslid

Het adres van de stichting is Dorpsstraat 23, 4145 KA Schoonrewoerd

2. Visie

 • De stichting heeft als visie een bijdrage te leveren aan het nieuw leven inblazen van “meesterschap”, waardoor mensen trots zijn op wat ze als vakman kunnen maken.
 • Het imago van beroepen waarbij de handen vies kunnen worden, zoals timmerman of metaalbewerker te versterken.
 • Kinderen leren wat de natuur ons geeft en dat op een respectvolle manier te gebruiken. Daarbij de jongeren en ouderen met elkaar te verbinden, waardoor kennis niet verloren gaat maar behouden blijft voor de toekomst.

3. Missie

De stichting staat er voor dienstbaar te zijn aan jongeren en ouderen, die een ambacht willen leren of overdragen.
Dit is de meest essentiële doelstelling die de stichting voor ogen heeft.

Om de doelstelling te kunnen verwezenlijken zoeken we draagvlak en samenwerking met scholen, overheid en plaatselijke bevolking, zodat we goede aansluiting hebben en de behoefte zo goed mogelijk kunnen invullen. In de basis is de stichting een platvorm, dat de partijen met elkaar in verbinding kan brengen en perspectief kan aanbrengen in de wijze waarop met elkaar kan worden samengewerkt. Om dit richting te geven zijn de activiteiten benoemd in projecten.

4. Context en kaders

In de eerste periode van het bestaan van de stichting willen we ons beperken tot het werken met hout, metaal en het werken in de moestuin. Deze drie elementen hebben een natuurlijke verbinding met elkaar, die onze doelstelling kracht bijzet. Het werken in een moestuin en het bereiden en eten van deze producten is de basis. Om de aarde te bewerken heb je gereedschap nodig dat van hout en metaal gemaakt is. Om producten van de moestuin tot voedsel te bereiden zijn bijvoorbeeld messen en lepels nodig. Daarnaast heb je een tafel en stoel van hout nodig. Mensen die werken met hout en metaal, hebben behoefte aan verdere ontwikkeling van hun vak. De stichting heeft het doel deze personen verder te helpen naar een ambachtelijk vakmanschap. In onze beginperiode gaan we onderzoeken of we op een eenvoudige manier deze drie elementen, hout, metaal en moestuin kunnen verbinden en versterken. We zijn voorzichtig met goede andere ideeën en initiatieven, we willen voorkomen dat we heel breed gaan ontwikkelen. Het gevaar zou dan kunnen ontstaan dat we niet zorgvuldig zijn en projecten niet het gewenste niveau bereiken. In de toekomst is hier wel ruimte voor, we starten voorzichtig en gaan stap voor stap.

5. Focus op de voorkant

De stichting stimuleert vakmensen en leermeesters door ze aan elkaar te verbinden. De stichting vervult hierin een faciliterende rol. Vanuit verschillende invalshoeken is er de roep vanuit het bedrijfsleven om vakmensen. De kracht van de stichting is om deze vraag om te zetten naar daadkracht. Waar ligt de behoefte en wie kan dit leveren en welke middelen en kwaliteiten zijn hiervoor noodzakelijk? Hierbij is een zorgvuldige afweging noodzakelijk. Het beleid is om hier van 2017 tot 2020 invulling aan te geven.

6. Startklaar

Om klaar te staan voor de start zijn investeringen noodzakelijk. Het doel is bekend, maar de weg er naar toe is nog onbekend. We starten met de mogelijkheden die de bestuursleden op dit moment hebben. De moestuin, de timmerwerkplaats en de smederij vormen een eenheid die de basis vormt voor het Ambachtsplein. Mooi om te benoemen is het feit dat de moestuin afkomstig is van een kerkgenootschap, de timmerwerkplaats vanuit het bedrijfsleven en de smederij is van bewoners. Deze drie groepen hebben een groot netwerk, met veel mensen die wij als stichting aan elkaar kunnen verbinden.

7. Samen verder komen

Moestuinproject Schoonrewoerd:

Doel:  Kinderen natuur laten ervaren en daardoor bewust en respectvol met voedsel leren omgaan.
Het eerste project heeft de basis gelegd van de stichting en de samenwerking met de PKN dorpskerk in Schoonrewoerd.
De pastorietuin is ter beschikking en in bruikleen van de stichting. Het Tuinproject Schoonrewoerd is hierdoor van start gegaan.

Activiteiten:

 • Leren hoe je je eigen groente verbouwt en hoe fijn het voelt om dat te kunnen.
 • Hoe groentes groeien en wat daarvoor nodig is.
 • Dat je ergens goed voor moet zorgen, wil het groeien.
 • Hoe leuk het is om met plantjes en de natuur bezig te zijn.
 • Ondertussen lekker buiten zijn en beseffen hoe belangrijk natuur en milieu zijn.
 • Hoe lekker en gezond groentes zijn.
 • Hoe de geoogste groentes weer verwerkt kunnen worden.
 • Het ontwikkelen van smaak.
 • Samenwerken en een leuke tijd hebben.

Met de mogelijkheid van een moestuin is de weg geopend om er een lesprogramma omheen te bouwen en dit te delen met de kinderen van een basisschool in Schoonrewoerd.
Kinderen kennis laten maken met een moestuin, die haalbaar en productief is. Verwerken, koken en proeven zijn de elementen die worden geleerd. Een moestuin is een mooi project om te leren over duurzame voeding. Het is een gelegenheid om eens de klas uit te mogen en lichamelijke activiteit uit te oefenen. In het verlengde hiervan zijn bezoeken aan bij o.a. de bakker, slager, groenteboer en de molenaar in het programma opgenomen, zodat kennis genomen kan worden van deze ambachten en vormen van basisvoedsel.

8. Investeren in de toekomst

Samenwerken en verbinden zijn investeringen voor de toekomst. Als bestuursleden gaan we ons in de beginperiode zo breed mogelijk oriënteren met alle verschillende doelgroepen.